อาจารย์พยาบาล มช. ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"

1 เมษายน 2567

คณะพยาบาลศาสตร์


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอร่วมแสดงความยินดีกับ อาจารย์รังสิมา โตสงวน กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข ในโอกาสที่ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็น "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ อนุสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพชุมชน ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2567

แกลลอรี่