มอบโล่ประกาศเกียรติคุณและใบประกาศนียบัตร การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

5 เมษายน 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


                  ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่คณะที่มีนักศึกษาไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ได้แก่ อันดับที่ 1 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (ร้อยละ 77.91) อันดับที่ 2  คณะพยาบาลศาสตร์ (ร้อยละ 65.43) และอันดับที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์ (ร้อยละ 64.09) และมอบใบประกาศนียบัตรแก่คณะที่สามารถสร้างอัตราส่วนให้นักศึกษามาใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับสถิติในปีก่อน ได้แก่ อันดับที่ 1 คณะวิจิตรศิลป์ (ร้อยละ 8.7) อันดับที่ 2 คณะการสื่อสารมวลชน (ร้อยละ 6.28) และอันดับที่ 3 คณะนิติศาสตร์ (ร้อยละ 5.24) โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดี ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครั้งที่ 6/2565 ณ ห้องประชุม หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันอังคารที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2565
 
แกลลอรี่