ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการพัฒนาหลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary Programs : MDPs)

25 เมษายน 2567

วิทยาลัยพหุวิทยาการและสหวิทยาการ

เมื่อวันที่ 22-23 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา วิทยาลัยพหุวิทยาการและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดโครงการจัดเตรียมระบบนิเวศ (Ecosystem) เดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการพัฒนาหลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary Programs : MDPs) จำนวน 4 สถาบัน ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต และ มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำทีมโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชาต โสภาแดง คณบดีวิทยาลัยพหุวิทยาการและสหวิทยาการ คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน จากส่วนงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ผ่านการอบรมตามโครงการ Ecosystem ประจำปี 2567
แกลลอรี่