นักศึกษาทีมมากะหรีด อก.มช. จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ "ผลิตภัณฑ์ขนมขาไก่ผสมผงโปรตีนจิ้งหรีด รสอัลมอนด์ รสเนยกระเทียม และรสงาดำ" ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ บ้านแม่ตาด จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น

26 มิถุนายน 2565

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

วันที่ 26 มิถุนายน 2565 นักศึกษาสาขาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร 5 คน #ทีมมากะหรีด ได้แก่ ภูธเนศ บุญมาเลิศ, ชลิดา พิมศรี, วนิตชญา สมบูรณ์, กมลนันท์ จิตรานุกูลกิจ และ ณัฐนิชา รัตโนทัย จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการทำบัญชีรายรับรายจ่าย และวางแผนการผลิตและจัดจำหน่าย "ขนมขาไก่ผสมผงโปรตีนจิ้งหรีด รสอัลมอนด์ รสเนยกระเทียม และรสงาดำ" เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนผู้เลี้ยงจิ้งหรีดและสะดิ้ง ในพื้นที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ บ้านแม่ตาด ภายใต้ โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ธนาคารออมสิน โดยโครงการนี้มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ จงเจริญรักษ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทวรา ปฐมรังษิยังกุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ
แกลลอรี่