ศิษย์เก่าสื่อสารมวลชนได้รับคัดเลือกเป็น “นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น สาขาบริหารธุรกิจ ประจำปี 2563”

13 พฤศจิกายน 2563

คณะการสื่อสารมวลชน

     คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ คุณธวัชชัย กฤติยาภิชาตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทโกลบอล อินเตอร์คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ศิษย์เก่าคณะการสื่อสารมวลชน รหัสนักศึกษา 2801122 ในโอกาสได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น สาขาบริหารธุรกิจ ประจำปี 2563 ตามประกาศสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 7/2563 เพื่อประกาศเกียรติคุณนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้สร้างผลงานอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อีกทั้งยังเป็นแนวทางให้นักศึกษาปัจจุบัน ตลอดจนนักศึกษาเก่า ได้ยึดถือเป็นแบบอย่างต่อไป


     สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน
แกลลอรี่