การปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) ปีการศึกษา 2565

20 มิถุนายน 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) ปีการศึกษา 2565 โดยมีศ.ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี คณบดี เป็นประธานกล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ แนะนำการเรียนการสอน บรรยายภาพรวมการเรียนการสอนของหลักสูตร และคณาจารย์ในหลักสูตร แนะนำแนวทางการวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ Zoom Meeting
แกลลอรี่