คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอขอบคุณ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 24 รหัส 30 ที่ได้บริจาคเครื่องกรองฝุ่น ยี่ห้อ Masterkool รุ่น 55x จำนวน 1 เครื่อง

18 เมษายน 2566

คณะเภสัชศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอขอบคุณ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 24 รหัส 30
ชื่อรุ่น จตุวีส
ที่ได้บริจาคเครื่องกรองฝุ่น ยี่ห้อ Masterkool รุ่น 55x จำนวน 1 เครื่อง
ให้กับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ในสถานการณ์หมอกควัน PM 2.5 ในจังหวัดเชียงใหม่ มีค่าสูงเกินมาตรฐานและส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร ในนามคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงขอขอบคุณศิษย์เก่าทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาร่วมกับคณะฯ อีกทั้งยังแสดงความห่วงใยและคำนึงถึงอันตรายต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
#RxCMU #เภสัชมช #รุ่นที่24
แกลลอรี่