ความร่วมมือด้านงานวิจัยกับ Providence University ประเทศไต้หวัน

11 มกราคม 2564

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร. พิชญา พูลลาภ รองคณบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สรญา เขียวนาวาวงศ์ษา ผู้ช่วยคณบดี ร่วมประชุมหารือความร่วมมือด้านการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผลิตผลทางการเกษตรผ่านระบบ Zoom กับ Dr. Chang, Wen-Ching, Vice President for International Affairs/ Program Hostess และ Mr. Mark Lan, Senior Project Manager จาก Providence University ประเทศไต้หวัน เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564 ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
แกลลอรี่