โครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสาร

3 สิงหาคม 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


               รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสาร ให้แก่คณะผู้บริหารและบุคลากรของสำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ ผู้อำนวยการสำนักงานหอพักฯ กล่าวรายงาน เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีต่องานบริการและหน้าที่ความรับผิดชอบ เสริมสร้างบุคลิกภาพ มารยาท และการสื่อสาร ในการให้บริการเข้าใจถึงความต้องการ สามารถรู้หลักการให้บริการที่ดีและสร้างความประทับใจ เกิดมาตรฐานการให้บริการเกิดประสิทธิภาพ รวมทั้งสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรอย่างยั่งยืน ณ ห้องอินทนิล สำนักบริการวิชาการ วันพุธที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2565
 

ภาพประกอบข่าว : สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Uniserv)


แกลลอรี่