อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้รับทุนจากกองทุนนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมทำความเย็น (EGAT Cooling Innovation Fund : CIF) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

2 มิถุนายน 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

รองศาสตราจารย์ ดร.อรรถกร อาสนคำ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   ได้รับทุนโครงการ "พัฒนาระบบทำความเย็นที่ใช้แอมโมเนีย (NH3) เป็นสารทำงานร่วมกับการกักเก็บความเย็นด้วยสเลอร์รีน้ำแข็ง สำหรับโรงเรือนปลูกพืชอุณหภูมิต่ำในแนวตั้ง”  จำนวนเงิน 5,600,000 บาท  จากกองทุนนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมทำความเย็น (EGAT Cooling Innovation Fund : CIF) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ข้อมูลโดย : https://www.facebook.com/photo?fbid=958714455104271&set=a.740836116892107
แกลลอรี่