ภาควิชาการเงิน CMUBS จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน โครงการเรียนรู้นอกห้องเรียน “ชีวิตกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”

12 กันยายน 2566

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 30 สิงหาคม 2566 รศ.ดร.รวี ลงกานี หัวหน้าภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำนักศึกษาสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร พร้อมคณาจารย์จำนวนกว่า 100 คน ร่วมศึกษาดูงานโครงการเรียนรู้นอกห้องเรียน “ชีวิตกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” ณ บริษัท ควอลิตี้เซรามิก จำกัด อำเภอห้างฉัตร, สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง และวัดพระธาตุหริภุญชัย จังหวัดลำพูน เพื่อสร้างจิตสำนึกให้นักศึกษาตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษากับกลุ่มคณาจารย์ ตลอดจนเข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท ควอลิตี้เซรามิก จำกัด โดย คุณวิภาวรรณ ลิ้มป์ไพบูลย์ ต้อนรับคณะฯ ซึ่งนับเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการมุ่งดำเนินงานภายใต้กรอบ SDGs (Sustainable Development Goals) เพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยที่ยั่งยืน รวมถึงพันธกิจของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ต้องการผลิตบัณฑิตที่มีความตระหนักและรับผิดชอบต่อสังคม

ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่