ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและอุตสาหกรรมชีวภาพภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 3)

6 มิถุนายน 2565

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและอุตสาหกรรมชีวภาพภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 3)