ขอแสดงความยินดีกับ คุณศลิษฎ์ ศุภกิจธนากร นักศึกษาภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช ที่ได้รับรางวัล BEST ORAL PRESENTATION

1 ธันวาคม 2564

คณะเกษตรศาสตร์

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอแสดงความยินดีกับ
คุณศลิษฎ์ ศุภกิจธนากร นักศึกษาภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช 620851014
ที่ได้รับรางวัล BEST ORAL PRESENTATION
แกลลอรี่