สถาบันนโยบายสาธารณะ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิจัย

14 ธันวาคม 2563

สถาบันนโยบายสาธารณะ

         ด้วยสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิจัย สัญญาจ้าง 12 เดือน (ทดลองงาน 1 เดือน) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเริ่มต้นเดือนละ 16,000 บาท สามารถเพิ่มได้ตามประสบการณ์ ถึง 30,000 บาท โดยสถาบันฯ ได้พิจารณาแล้ว เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถตรงตามลักษณะงานในตำแหน่งดังกล่าวมาปฏิบัติงาน จึงมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิจัย และประกาศให้ทราบโดยทั่วกันดังนี้
ก. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
1. เป็นผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโทสาขาใดก็ได้ หรือมีประวัติการศึกษาในต่างประเทศ หรือโรงเรียนนานาชาติหรือสองภาษา
2. มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษโดยเฉพาะการอ่านและเขียนระดับดีเยี่ยม
3. มีความฉลาดทางอารมณ์สูง (EQ) เข้าใจตัวเอง จัดการชีวิตตัวเองได้ดีมาก มีเป้าหมายในชีวิต
4. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีเยี่ยม มีทักษะในการสื่อสารทั้งการเขียนและพูดได้ดีมาก
5. เป็นคนที่ initiate งานต่างๆ ได้เอง พร้องลองผิดลองถูก และสามารถเรียนรู้อย่างรวดเร็ว
6. ใช้ software เช่น word, excel, email, zoom, adobe, PowerPoint คล่องมาก
7. มีความสนใจเรื่องสาธารณะ เรื่องบ้านเมือง และมีความอยากทำวิจัย เก็บข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูล

ข. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถส่งแบบประวัติผลงาน (CV) หรือ แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) และส่งเอกสารการสมัครที่เกี่ยวข้อง เช่น Transcript ผลงาน เหตุผลของการสมัคร มาที่ E-mail: spp@cmu.ac.th (ระบุว่าสมัครงานตำแหน่งผู้ช่วยวิจัย) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามเพิ่มได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 098 815 3444

ค. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
สถาบันฯ จะดำเนินการคัดเลือก ดังนี้
1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อด้วยตนเองได้ที่ http://www.spp.cmu.ac.th
2. คัดเลือกโดยการสอบและสัมภาษณ์ วันพุธที่ 6 มกราคม 2564 โดยจะแจ้งรายละเอียดการสอบอีกครั้ง
3. ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564 ทางhttp://www.spp.cmu.ac.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 098 815 3444
แกลลอรี่