นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ได้รับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (JST) เข้าร่วมโครงการ Sakura Science Program

17 มกราคม 2562

คณะวิทยาศาสตร์

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและอาจารย์ประจำภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม และภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ รวม 6 คน ประกอบด้วย นายอติวิชญ์ เด่นประวัติ นายสุทธิพงษ์ สิงห์ยะแก้ว นายสงวนศักดิ์ ศรีพลัง นางสาวศุภลักษณ์ สุทธิกุล นางสาว ปราณปรียา วังจินา และ ดร.โยธิน ฉิมอุปละ ได้รับทุนจากรัฐบาลญี่ปุ่น Japan Science and Technology Agency (JST) เพื่อเข้าร่วมโครงการ Sakura Science Program ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยได้ร่วมทำกิจกรรมทางวิชาการด้านวัสดุศาสตร์ และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมร่วมกับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาจาก Shangdong University ประเทศจีน Hanoi University ประเทศเวียดนาม และมหาวิทยาลัยเจ้าภาพ คือ Toyama University โดยนักศึกษาได้รับฟังการบรรยาย สาธิต ปฏิบัติการ ตลอดจนร่วมแข่งขันทักษะทางด้านวัสดุศาสตร์ และศึกษาดูงานในโรงงานอุตสาหกรรม โดยมี ผศ.ดร.วรพงษ์ เทียมสอน รองหัวหน้าภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ นำคณะอาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 11 –21 พฤศจิกายน 2561 ณ ประเทศญี่ปุ่น

แกลลอรี่