“ทีมนางฟ้า MarCom” นักศึกษาแมสคอม มช. คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ การประกวด “กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว ปีที่ 13”

26 มีนาคม 2563

คณะการสื่อสารมวลชน

     นางสาวชมพูนุช แสนทวีสุข นายฑบิณ วังขนาย นางสาวอัญอานันท์ เซี่ยงเห็น นักศึกษาชั้นปีที่ 2 กลุ่มวิชาการสื่อสารการตลาด (Marketing Communication) คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ทีมนางฟ้า MarCom” โดยมีผศ.ศศิกานต์ ลิมปิติ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับประเทศ พร้อมทุนการศึกษาจำนวน 100,000 บาท และโล่รางวัล จากการประกวดโครงการ “กรุงไทยต้นกล้าสีขาว ปีที่ 13”

     การจัดโครงการในปีนี้มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกว่า 346 ทีม จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ประกวดแผนการตลาดเพื่อชุมชนโดยประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการตลาดชุมชนและ Digital Marketing ในการโปรโมทชุมชน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล รวมมูลค่า 1,400,000 บาท

     ทีมนางฟ้า MarCom ได้ดำเนินการโปรโมทชุมชนท่าม่วง จ.กาญจนบุรี เป็นระยะเวลา 2 เดือน ภายใต้แคมเปญ อิ่มบุญ อิ่มท้อง อิ่มใจ “ท่าม่วงสุขใจไปแล้วปลื้ม” ผ่านกิจกรรม
     ไหว้พระ อิ่มบุญ : สักการะ ศาสนสถาน 3 ศาสนา อันเก่าแก่ของท่าม่วง
     ชวนชิม อิ่มท้อง : ลิ้มรสอาหารพื้นถิ่น ตำนานความอร่อยของท่าม่วง
     ลองแล้ว อิ่มใจ : กับสินค้าและบริการภายในชุมชน ยลวิถีสี่วัฒนธรรม

     โดยทำการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายอายุ 45-60 ปี ที่มีอายุใจต่ำกว่าอายุจริง ชอบท่องเที่ยว พักผ่อนรับประทานอาหาร ให้ไปศึกษาวิถีชีวิตชุมชนท่าม่วง ซึ่งทางทีมได้เตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพให้ชุมชน หลายด้าน ได้แก่ จัดตั้งทีมยุวมัคคุเทศก์อาสา จัดทำ QR Code ของธนาคารกรุงไทยให้กับร้านค้า ปักหมุดสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชนผ่าน Google My Business สร้าง Line Official พาชุมชนท่าม่วงออกไปให้ทุกคนรู้จักผ่านสื่อต่างๆ ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ผลิต 35 คอนเทนต์โปรโมทชุมชนในเพจ “ท่าม่วงบ้านฉันดีและงาม” จัด Workshop ให้กลุ่มเป้าหมายได้มาสัมผัสและเรียนรู้วิถีคนท่าม่วงแบบดั้งเดิม และร่วมกับชุมชนจัดงาน “ท่าม่วงชวนชิม อิ่มครบรส ครั้งที่ 3” รวบรวมสินค้าหรือบริการชุมชนมาจัดจำหน่าย สร้างรายได้ จนเกิดการซื้อผลิตภัณฑ์และใช้บริการในชุมชนท่าม่วง

     นับเป็นความสำเร็จของชุมชนท่าม่วงและทีมนางฟ้า MarCom ที่ร่วมกันสร้างการรับรู้ให้ชุมชนเป็นที่รู้จักในวงกว้าง คนในชุมชนสามารถนำทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนมาผลิตเป็นสินค้าหรือบริการอย่างมีเหตุผล มีความพอประมาณในการสร้างรายได้ มีภูมิคุ้มกันที่ดีพร้อมเข้าสู่สังคมไร้เงินสด และมีความภูมิใจในวิถีท่าม่วง จนเกิดสำนึกร่วมในความเป็น “ท่าม่วงบ้านฉัน” อันแน่นแฟ้น ด้วยแรงสนับสนุนจากธนาคารกรุงไทย ที่ช่วยหล่อหลอมให้เยาวชนต้นกล้าสีขาว มีความรู้คู่จริยธรรม และร่วมใจกันพลิกฟื้นชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่ จนนำไปสู่ความยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน
แกลลอรี่