ผู้บริหาร CMUBS ร่วมสัมมนา AMBA and BGA Conference 2023 เตรียมยกระดับการจัดการศึกษา พร้อมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิชาการและการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การยอมรับในระดับนานาชาติ

2 มิถุนายน 2566

คณะบริหารธุรกิจ

เมื่อวันที่ 14-17 พฤษภาคมที่ผ่านมา ผศ.ดร.ก้องภู นิมานันท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผศ.ดร.อมลยา โกไศยกานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฯ เข้าร่วมสัมมนา AMBA & BGA Conference 2023 ณ เมือง Seville ราชอาณาจักรสเปน ในฐานะสมาชิก BGA (Business Graduates Association) ซึ่งเป็นสถาบันที่ให้การรับรองมาตรฐานสำหรับสถานศึกษาด้านบริหารธุรกิจของสหราชอาณาจักร เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้บริหารเกี่ยวกับการดำเนินงานตามเกณฑ์ของ BGA และกระบวนการรับรอง (Accreditation) ของ BGA อันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่คณะฯ สู่การได้รับรองมาตรฐานระดับนานาชาติ และเป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยกระดับการจัดการศึกษาของคณะฯ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิชาการและการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา อีกทั้งการดำเนินงานตามเกณฑ์ของ BGA ยังสอดคล้องเป็นแนวทางเดียวกับการดำเนินงานตามเกณฑ์ AACSB ที่คณะฯ ได้รับการรับรองอยู่เดิมในปัจจุบัน รวมทั้งมีความสอดคล้องกับพันธกิจของคณะฯ ที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตผู้เปี่ยมด้วยคุณธรรมและจิตสำนึกต่อสังคม (produce ethical and socially conscious students) และสร้างองค์ความรู้ที่นำไปปฏิบัติได้ (close-to-practice knowledge) ตลอดจนเป็นผู้ชี้แนวทางสู่ความเป็นเลิศทางการบริหารธุรกิจต่อธุรกิจและสังคม (provide managerial excellence for business and community) ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่