สำนักหอสมุดให้บริการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เอกสารฉบับเต็มในรูปแบบดิจิทัล (Full text)

17 มิถุนายน 2567

สำนักหอสมุด

     สำนักหอสมุดให้บริการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เอกสารฉบับเต็มในรูปแบบดิจิทัล (Full text) บนฐานข้อมูลสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถเข้าใช้บริการ ได้ที่ https://cmu.to/ddfull

ให้บริการสำหรับ

  • อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร มช.

  • หน่วยงานภายนอก

แกลลอรี่