ตารางเวลาให้บริการรถไฟฟ้าและรถตู้ ขส.มช. เดือนเมษายน 2567

1 เมษายน 2567

ศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตารางเวลาให้บริการรถไฟฟ้าและรถตู้ ขส.มช.
เดือนเมษายน 2567
.
ดาวน์โหลดตารางเวลาและแผนผังเส้นทางเดินรถ
cmu.to/timetable
.
ดูเส้นทางเดินรถแบบ Realtime
ผ่าน CMU Mobile App > Transit
.
หมายเหตุ : หากมีการปรับเปลี่ยนตารางเวลาจะทำการแจ้งผ่านทางเพจ
SCMC : Smart Campus Management Center และ ขส.มช.
.
ทั้งนี้การปรับเปลี่ยนตารางเวลา จัดทำเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของผู้ใช้บริการและคำนึงถึงตารางเรียนของนักศึกษาทุกชั้นปี,
ช่วงเวลาปิด-เปิดเทอม และกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เป็นสำคัญ
เพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ มากที่สุด
แกลลอรี่