หน่วยวิจัย 3E ประชุมร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย แม่เมาะ และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปางเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด

25 กันยายน 2566

สถาบันวิจัยพหุศาสตร์

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566 หน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ (3E) สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ดร.รัตชยุดา กองบุญ รองหัวหน้าหน่วยวิจัยฯ จัดประชุมเก็บข้อมูลของเหมืองแม่เมาะและโรงไฟฟ้าแม่เมาะ สำหรับคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัด ภายใต้โครงการ “การพัฒนาศักยภาพสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพื่อพัฒนาแผนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด จังหวัดลำปาง” และโครงการ “การพัฒนาศักยภาพสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพื่อพัฒนาแผนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด จังหวัดลำพูน” ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย แม่เมาะ และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง หารือแนวทางการเก็บข้อมูลเพื่อหาแนวทางในการกำหนดมาตรการการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ของเหมืองแม่เมาะและโรงไฟฟ้าแม่เมาะสำหรับกําหนดเป้าหมายและมาตรการการลด การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของจังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุม M.6 อาคารที่ทำการเหมืองแม่มาะ (ตึกขาว)

แกลลอรี่