งานประชุมนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2566

22 กุมภาพันธ์ 2566

คณะวิทยาศาสตร์

            คณะวิทยาศาสตร์จัดงานประชุมนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2566 โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน ในวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องบรรยาย CB1320 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

ภายในงานมีการบรรยายพิเศษ หัวข้อ "นโยบายการวิจัยและบริการวิชาการ แผน 13 มช." โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  และการเสวนา หัวข้อ "แนวทางการทำวิจัยร่วมอุตสาหกรรม ผ่านโครงการการอุดมศึกษาเพื่ออุตสาหกรรม (Higher Education for Industry Consortium: Hi-FI)" โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เกศรินทร์ พิมรักษา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และทีมนักวิจัยผู้เคยเข้าร่วมโครงการในช่วงปี 2563-2565 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชา วัชระภาสร ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์นวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม (Innovation Science for Industry: Sci-FI) เป็นผู้ดำเนินรายการ

การประชุมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้คณาจารย์และนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับทราบนโยบายการวิจัยและบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย  ตลอดจนได้ทราบแนวทางการทำวิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรม และผลักดันให้เกิดโครงการวิจัยในอนาคต อันเป็นผลมาจากนโยบายด้านการวิจัย นวัตกรรม และการบริการวิชาการ ภายใต้แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 ประกอบกับนโยบายส่งเสริมการวิจัยเชิงรุกของคณะวิทยาศาสตร์ และการแข่งขันระหว่างหน่วยงานเกี่ยวกับการพัฒนาผลงานวิจัยไปสู่ภาคอุตสาหกรรม หรือการนำไปต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์ในปัจจุบัน คณะวิทยาศาสตร์จึงเล็งเห็นความสำคัญของการสนับสนุนให้มีเวทีชี้แจงข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนแลกเปลี่ยนแนวทางความต้องการพึ่งพาซึ่งกันและกันในด้านของเทคโนโลยีและงบประมาณ และได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในด้านการวิจัย ให้แก่คณาจารย์ นักวิจัย และผู้ที่สนใจ เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยน แบ่งปันประสบการณ์ ตลอดจนร่วมผลักดันให้เกิดการทำงานวิจัย รวมทั้งมีการต่อยอดผลงานวิจัยที่พร้อมใช้ไปทดลองผลิตในระดับอุตสาหกรรมหรือใช้แก้ไขปัญหาในระดับชุมชนในอนาคต  
แกลลอรี่