คณาจารย์สำนักวิชาการวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพได้เข้าศึกษาดูงานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ณ University of Minnesota, USA

16 พฤศจิกายน 2565

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

สำนักวิชาการวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช. นำโดย รศ. นพ.เกรียงไกร ศรีธนวิบุญชัย รองผู้อำนวยการ และรักษาการแทนหัวหน้าสำนักวิชาฯ พร้อมด้วย คณาจารย์ในสังกัด อ. ดร.สะแกวัลย์ อุ่นใจจีน อ. ดร.กนกวรรณ กุลประชากานต์ และ อ. ดร.ศยามล หงษ์ใจสี และบุคลากรผู้ประสาน งานด้านวิชาการศึกษา นางณัฐลักษณ์ บูรณศิลปิน ได้เข้าศึกษาดูงานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และร่วมประชุมเพื่อหารือด้านการมีความร่วมมือทางวิชาการ และงานวิจัยระหว่างสองสถาบันฯ ภายใต้โครงการ Reinventing University 2022 โดยได้เข้าร่วมพบปะ พูดคุย และแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างและการบริหารจัดการหลักสูตรระดับปริญญาเอก กับคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ จาก Division of Environmental Health Sciences, H2U Global Health and Health Equity Research Program, School of Public Health, Health Research Curricular, Global Programs and Strategy Alliance, Medical school, School of Public Health, School of Nursing และ Graduate Student Coordinators ณ University of Minnesota, USA ระหว่างวันที่ 14 - 18 พ.ย. 2565

แกลลอรี่