ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 285 ชั่วโมง (ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย!!)

2 มิถุนายน 2566

คณะพยาบาลศาสตร์


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้การสนับสนุนจากโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย ประเภทประกาศนียบัตร (Non-Degree) จัดการอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 285 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน - 7 กันยายน 2566 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2566
.
เป้าหมายเพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพการดูแลผู้สูงอายุที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานให้มีความรู้ความสามารถที่ถูกต้อง นอกจากนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันทั้งแก่ตนเองและครอบครัว
.
คุณสมบัติของผู้สมัคร
.
- อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป และไม่เกิน 50 ปี
- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (ปวช.)
- สัญชาติไทย ไม่จำกัดเพศ
- เป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นอุปสรรคต่อการอบรมและการปฏิบัติงาน
- ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ มาก่อน
.
เอกสารประกอบการสมัคร
.
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนา
- สำเนาเอกสารแสดงวุฒิการศึกษา พร้อมรับรองสำเนา
.
โครงสร้างหลักสูตร
.
-ภาคทฤษฎี จำนวน 60 ชั่วโมง ( ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มช.)
-ภาคปฏิบัติ ณ สถานบริการผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 225 ชัว่โมง
- เรียนวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 16.00 น.
(หยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
.
ผู้ที่สนใจสมัครได้ที่ https://cmu.to/285hrs
.
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทร 092-5467309, 053-935033

แกลลอรี่