การประชุมหารือ เรื่อง การสร้างหลักสูตรเมืองอัจฉริยะ (Smart cities) ในรูปแบบของการจัดหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-degree) ตามโครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learning – LLL)

10 กันยายน 2563

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมหารือกับ ผศ.ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย คณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี และผศ.ดร.ณัฐ วรยศ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง การสร้างหลักสูตรเมืองอัจฉริยะ (Smart cities) ในรูปแบบของการจัดหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-degree) ตามโครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learning – LLL) ตลอดจนโอกาสในการร่วมมือ ในด้านวิจัยและบริหารจัดการในประเด็นนี้ต่อไปในอนาคต เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 09.00 – 10.00 น. ณ ห้องประชุมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้น 3
แกลลอรี่