การทำผลงานวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ ของบุคลากรสายช่วยวิชาการและสายปฏิบัติการ

27 กุมภาพันธ์ 2563

คณะเกษตรศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิด โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การทำผลงานวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญของบุคลากรสายช่วยวิชาการและสายปฏิบัติการ” โดยการถ่ายทอดแนวคิด หลักการและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ จาก คุณปัทมา จักษุรักษ์ พนักงานปฏิบัติงาน(ชำนาญการ) เลขานุการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และคุณกนิษฐา ไทยกล้า นักสถิติ(เชี่ยวชาญ) หน่วยวิจัยด้านสารเสพติด สถาบันวิจัย วิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อให้บุคลากรสายช่วยวิชาการและสายปฏิบัติการ ได้ทราบเกี่ยวกับหลักการเตรียมผลงานวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ที่มีประสบการณ์ในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น มีการพัฒนาตนเอง เตรียมความพร้อมในการทำผลงาน และมีความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน ในวันพฤหัสบดี ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรสาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
แกลลอรี่