นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567 จาก วช.

12 ตุลาคม 2566

คณะวิทยาศาสตร์

          คณะวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.).

รางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2567 ระดับดี ผลงาน “นวัตกรรมฝังไอออนอบอ่อน อัญมณีสีเขียวสรรสร้างคุณค่าเครื่องประดับอัตลักษณ์นครเวียงโกศัย” (สาขาสังคมวิทยา) โดย ศ.ดร.ธีรวรรณ บุญญวรรณ และ ผศ.ดร.อุดมรัตน์ ทิพวรรณ ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ เป็นนักวิจัยร่วมกับทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฯลฯ

รางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2567 ระดับดี วิทยานิพนธ์เรื่อง “กระบวนการแก้ปัญหากำหนดการเชิงเส้นสำหรับการคาดการณ์อย่างต่ำ” (สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์) โดย ผศ.ดร.นวพร นาคหฤทัย ภาควิชาสถิติ เป็นหัวหน้าโครงการ

อ่านประกาศรางวัล
แกลลอรี่