นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ SSEAYP 2024

13 มิถุนายน 2567

คณะวิทยาศาสตร์

     นางสาวซากุราโกะ มาซุดะ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ (Ship for Southeast Asian and Japanese Youth Program) หรือ SSEAYP ซึ่งเป็นโครงการตามข้อตกลงร่วมกันระหว่างรัฐบาลญี่ปุ่นและรัฐบาลของประเทศในภูมิภาคอาเซียน โดยจะได้เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ณ ประเทศญี่ปุ่น อินโดนีเชีย และเวียดนาม

ผู้เข้าร่วมโครงการ SSEAYP รุ่นที่ 47 ประกอบไปด้วย เยาวชนจากประเทศในภูมิภาคอาเซียน จำนวน 90 คน (ประเทศละ 10 คน) เยาวชนของประเทศญี่ปุ่น จำนวน 20 คน และหัวหน้าคณะผู้แทนเยาวชน (National Leaders; NL) จำนวน 10 คน (ประเทศละ 1 คน)

สำหรับหัวข้อโครงการ SSEAYP ประจำปี 2566 คือ “สิ่งที่เยาวชนสามารถทำได้ในยุคใหม่ของความร่วมมือเพื่อฉลองครบรอบ 50 ปีแห่งมิตรภาพและความร่วมมืออาเซียน-ญี่ปุ่น (What youth can do in the new era of cooperation commemorating the 50th Year of ASEAN-Japan Friendship and Cooperation)” โดยจะหารือในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 5 ประเด็น ดังนี้

การศึกษาที่มีคุณภาพ (Quality Education)
ความเสมอภาคระหว่างเพศและการเสริมพลังสตรี (Gender Equality and Women’s Empowerment)
พลังงาน มาตรการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สังความที่มุ่งเน้นการรีไซเคิล (Energy, Climate Change Measure, Recycling-Oriented Society)
การเติบโตทางเศรษฐกิจ และเมือง-ชุมชนที่ยั่งยืน (Economic Growth and Sustainable Cities and Communities)
สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Good Health and Well-being)
แกลลอรี่