นักศึกษาชั้นปีที่ 2 เข้ารับการฝึกงานกระบวนวิชา 400190 ประจำปีการศึกษา 2564 เข้ารับการฟังบรรยายการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร

29 มิถุนายน 2565

คณะเกษตรศาสตร์

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 เข้ารับการฝึกงานกระบวนวิชา 400190 ประจำปีการศึกษา 2564 เข้ารับการฟังบรรยายการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร (ตามฐาน) ณ แปลงวิจัยพืชสวน โดยมีเจ้าหน้าที่ จากบริษัทยันมาร์ เอส.พี. จำกัด ให้ความรู้และฝึกทักษะในทุกกลุ่มฝึกงาน เมื่อวันที่ 14-15 มิถุนายน 2565 ณ ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
แกลลอรี่