CAMT ร่วม Chung-Ang University สาธารณรัฐเกาหลี จัดกิจกรรม "Hackathon"

8 ธันวาคม 2566

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

        วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ Chung-Ang University สาธารณรัฐเกาหลี จัดกิจกรรม "Hackathon" ซึ่งเป็นกิจกรรมการเรียนรู้บนพื้นฐานการคิดวิเคราะห์ สร้างนวัตกรรมและนำเสนอแนวคิดแก้โจทย์ปัญหา เพื่อให้นักศึกษาชาวไทยและเกาหลีได้มีการทำงานร่วมกันเป็นทีม ฝึกทักษะกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ซึ่งภายในกิจกรรมได้มีผู้เข้าร่วมทั้งอาจารย์และนักศึกษากว่า 30 คน โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ถือว่าเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ได้ให้นักศึกษาทั้งสองมหาวิทยาลัยได้แสดงทักษะความสามารถ โดยผ่านการทำงานแบบเป็นทีม เพื่อตอบสนองกับจุดประสงค์ของการเรียนรู้ให้พัฒนาและต่อยอดในการทำงานจริง ระหว่างวันที่ 6-7 ธันวาคม 2566 ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
แกลลอรี่