มหาวิทยาลัยพะเยาศึกษาดูงานการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล

5 กรกฎาคม 2567

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล รองมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยพะเยา ตามโครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์กีฬาและสุขภาพ วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2567
 
แกลลอรี่