ต้อนรับ Prof.Dr. Yi-Chen Chen, Chairman, Department of Animal Science and Technology และ Prof.Dr. Chung-Hsi Chou, School of Veterinary Medicine, National Taiwan University

12 พฤษภาคม 2566

คณะเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.เกศินี เกตุพยัคฆ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุช หลำแสงกุล และ อาจารย์ ดร.ปณิตา ประถมยา อาจารย์ประจำภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ ให้กาารต้อนรับ Prof.Dr. Yi-Chen Chen, Chairman, Department of Animal Science and Technology และ Prof.Dr. Chung-Hsi Chou, School of Veterinary Medicine, National Taiwan University พร้อมเยี่ยมฟาร์มโคนม ฟาร์มโคเนื้อ และโรงเรือนเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำระบบ Biofloc ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องรับรอง สำนักงานคณบดี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่