พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครบรอบ 53 ปี

26 กุมภาพันธ์ 2563

คณะเกษตรศาสตร์

วันอังคาร ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ ผู้แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีทำบุญครบรอบ 53 ปี วันสถาปนาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2563 พร้อมร่วมพิธีรำลึกถึง รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม อัศเวศน์ (คณบดีท่านแรกของคณะฯ) และบูรพาจารย์ผู้บุกเบิกก่อตั้งคณะเกษตรศาสตร์ มช. หลังจากนั้น ผู้แทนทายาท รศ.ดร.สุขุม อัศเวศน์ โดย คุณจิตติพงษ์ วงศ์กาแก้ว มอบเงินจำนวน 30,000 บาท เพื่อสมทบกองทุนสุขุม-ปราณี อัศเวศน์ เพื่อนำดอกผลมาพัฒนาการเรียนการสอนของนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ จากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร.นุชนารถ จงเลขา อาจารย์อาวุโสคณะเกษตรศาสตร์ มอบเงินกองทุนชงโค ซึ่งเป็นกองทุนที่ตั้งขึ้นโดยกลุ่มคณาจารย์ที่จบจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อหาทุนให้นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ตั้งแต่ปี 2522 เป็นต้นมา ให้คณะเกษตรศาสตร์ เป็นผู้บริหารจัดการกองทุนต่อ หลังจากนั้นมีอาจารย์อาวุโส จำนวน 2 ท่าน ได้มอบทุนสมทบกองทุนพัฒนานักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภมรทิพย์ อักษรทอง จำนวนเงิน 3,000 บาท และ รศ.ดร.บุญเสริม ชีวะอิสระกุล อดีตคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ จำนวนเงิน 2,000 บาท ตามลำดับ โดยมี รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีเป็นผู้รับมอบทุน ณ ลานเกียรติภูมิสุขุมอัศเวศน์
จากนั้นเป็นพิธีกรรมทางศาสนาโดยกราบอาราธนาพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป โดยมีพระราชวิสุทธิญาณ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน-แม่ฮ่องสอน (ธ) เจ้าอาวาสวัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มาแสดงปาฐกถาธรรม เพื่อให้อดีตคณบดี คณาจารย์ บุคลากรอาวุโส บุคลากรทุกสายงาน รวมทั้งนักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้เกษียณอายุราชการ ได้ร่วมพิธีทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคล ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่