รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์

13 พฤศจิกายน 2563

คณะวิทยาศาสตร์

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล (ข้าราชการ หรือ พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่) เพื่อเข้ารับการคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 (รายละเอียดดังไฟล์ที่แนบมา)

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นายพัฒนพงค์ กันเชียง โทร. 053-943310

รายละเอียด คลิก