Engineering x ERDI x UNISERV participates in the press conference CMU towards Carbon Neutrality & opening ceremony: Negative Carbon Parking

13 กุมภาพันธ์ 2567

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.พีรพงศ์ จิตเสงี่ยม หัวหน้าศูนย์วิศวกรรมโยธาและฐานรากระบบรางขั้นสูง (CMU RailCFC) ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล รักษาการผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ (UNISERV CMU) และรองศาสตราจารย์ ดร.สิริชัย คุณภาพดีเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ (ERDI CMU) เข้าร่วมพิธีเปิดสัมมนา “มช.มุ่งสู่ความเป็น กลางทางคาร์บอน (CMU towards Carbon Neutrality)” และอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานนำร่อง “โครงการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรและขอรับรอง Carbon Neutrality พื้นที่การศึกษาแม่เหียะ และศูนย์การศึกษาหริภุญไชย” ในวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องทองกวาว ชั้น 2 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พิธีเปิดสัมมนา “มช.มุ่งสู่ความเป็น กลางทางคาร์บอน (CMU towards Carbon Neutrality)” และอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานนำร่อง “โครงการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรและขอรับรอง Carbon Neutrality พื้นที่การศึกษาแม่เหียะ และศูนย์การศึกษาหริภุญไชย” ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการมดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน เพื่อให้ทุกส่วนงานได้รับทราบถึงแผนนโยบายในการก้าวสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน และสามารถนำองค์ความรู้ไปต่อยอดในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง อันจะนำไปสู่การบรรลุตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยได้ในที่สุด และมอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานนำร่อง “โครงการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรและขอรับรอง Carbon Neutrality พื้นที่การศึกษาแม่เหียะ และศูนย์การศึกษาหริภุญไชย” โดยมี นายทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้เข้าร่วมงาน
แกลลอรี่