การประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานนของ ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) จ.เชียงใหม่

23 มิถุนายน 2564

คณะเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ (ผู้อำนวยการศูนย์ AIC) เป็นประธานในที่ประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ AIC จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย ผศ.ดร.ต่อนภา ผุสดี รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผศ.ดร.รัชดาวรรณ ชีวังกูร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และผศ.ดร.อนุพงศ์ วงศ์ไชย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาโครงการและบริการวิชาการ โดยมีหน่วยงานราชการต่างๆ เข้าร่วมประชุม ได้แก่ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1, สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่, สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ เพื่อร่วมหารือแนวทางในการบริหารงานศูนย์ AIC จ.เชียงใหม่ และร่วมกันวางแผนการดำเนินงานของศูนย์ AIC จ.เชียงใหม่ และจ.ลำพูน ในปีงบประมาณ 2565 ในวันจันทร์ ที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสุขม อัศเวศน์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แกลลอรี่