อาจารย์ CAMT ร่วมโครงการ วิจัย ASTRA กับพันธมิตรจากสหภาพยุโรปและเอเชียอีก 7 สถาบัน

4 สิงหาคม 2565

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวิชย์ ถิ่นนุกูล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจย์ ดร.ภัทรพร คูวุฒยากร
อาจารย์ประจำวิทยาลัยศิลปะ สือ และเทคโนโลยี และ ผู้ช่วยศาสตราจย์ ดร.อุไรวรรณ์ หาญวงศ์ จากคณะศึกษาศาสตร์ ตัวแทนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการวิจัย ASTRA (Advancing Strategic Management, Leadership and Fundraising in Higher Education in Asia) ร่วมกับพันธมิตรจากสหภาพยุโรปและเอเชียอีก 7 สถาบัน เมื่อวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรม Crowne Plaza Vientiane นครหลวงเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

สำหรับโครงการ ASTRA เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากสหภาพยุโรป (European: EU) ภายใต้กรอบการดำเนินงานของ Erasmus+ มีเป้าหมายเพื่อร่วมศึกษาหาแนวทางเรื่องการระดมทุนเพื่อการทำวิจัยให้กับบุคลากรทางวิชาการในสถาบันระดับอุดมศึกษาในภูมิภาคเอเชีย สร้างความยั่งยืนด้านการวิจัยและจัดหาเงินทุนเพื่อการวิจัย และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสถาบันอุดมศึกษาในสาขาวิชาด้านสังคมศาสตร์และด้านการสื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอซีที) กรอบระยะเวลาดำเนินงานโครงการรวม 3 ปี ตั้งเป้าหมายฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาในการเข้าถึงทรัพยากรทางการเงินสำหรับการทำวิจัยให้มากขึ้น ซึ่งปลายทางของโครงการจะมีการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมและให้คำปรึกษาด้านการวิจัยและพัฒนาแห่งใหม่ จำนวน 4 แห่ง ภายในมหาวิทยาลัยพันธมิตร (ประเทศไทย 2 แห่ง สปป.ลาว 2 แห่ง)

โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในฐานะผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับประโยชน์โดยตรงจากการได้แนวทางในการระดมทุนเพื่อการทำวิจัยจากภายนอกจากแหล่งทุนต่าง ๆ เพื่อให้บุคลากรภายในสามารถเขียนโครงการและมีเทคนิคต่าง ๆ ในการขอรับทุนวิจัยภายนอกได้อย่างเหมาะสมต่อไป

ปัจจุบันโครงการ ASTRA อยู่ระหว่างการพัฒนาแนวปฏิบัติ (Protocol) จากฐานการวิจัยในรอบการดำเนินงาน 6 เดือนที่ผ่านมา เพื่อให้ได้คู่มือการปฏิบัติงาน สำหรับใช้ดำเนินงาน “ศูนย์นวัตกรรมและให้คำปรึกษาด้านการวิจัยและพัฒนา ASTRA” (ASTRA R&D Innovation & Consulting Hub) ซึ่งจะจัดตั้งขึ้นในอนาคต

ความก้าวหน้าในปัจจุบัน
ผลจากการประชุมในครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้เริ่มพัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรม “Train the Trainers Programme” เพื่อนำไปใช้ฝึกอบรมแก่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายจาก 4 มหาวิทยาลัยพันธมิตรในระยะถัดไป

โดยได้ประชมุร่วมกับตัวแทนจากสถาบันพันธมิตรซึ่งได้รายงานความก้าวหน้าการดำเนิงานนโครงการในระยะต่าง ๆ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น และการส่งมอบผลลัพธ์ของงานในแต่ละระยะ หลังจากนั้นได้ร่วมหารือแลกเปลี่ยนความเห็น เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไข รวมทั้งแผนงานที่จะเกิดขึ้นในระยะถัดไป


อัปเดตและติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
Website: www.astra-project.eu/
Facebook page: ASTRA
Twitter: twitter.com/ASTRA_Project_
แกลลอรี่