อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์คว้า 4 รางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ช้างทองคำ” ประจำปี พ.ศ. 2564

6 มกราคม 2565

คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ช้างทองคำ” ประจำปี พ.ศ. 2564 จำนวน 4 รางวัล

1. อาจารย์นักวิจัยยอดเยี่ยมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ ศ.ดร.กอบวุฒิ รุจิจนากุล

2. อาจารย์ดีเด่น สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ รศ.ดร.นัทธี สุรีย์

3. นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ ผศ.ดร.ภูมน สุขวงศ์

4. นักเทคโนโลยีและนวัตกรรมดีเด่นที่มีผลกระทบทางเศรษฐกิจเชิงพาณิชย์ ได้เแก่ รศ.ดร.พิศิษฐ์ สิงห์ใจ

โดยทั้ง 4 ท่าน จะได้เข้ารับรางวัลในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

FUN
FUNCTIONAL
FUNDAMENTAL
Science CMU : Be FUN to the Frontier
#SCICMU #BeFUNtotheFrontier