สื่อสารฯ มช. เริ่มโรดโชว์แนะนำหลักสูตรภาพยนตร์ดิจิทัล

3 กุมภาพันธ์ 2562

คณะการสื่อสารมวลชน

     รองศาสตราจารย์ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.วิทยา พานิชล้อเจริญ หัวหน้างานและบุคลากรงานบริการการศึกษาฯ เริ่มต้นออกเดินทางโรดโชว์ตามโรงเรียนต่างๆ ทั่วภาคเหนือ โดยเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 11.00 น. ได้เข้าพบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ แนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนโดยเฉพาะหลักสูตรใหม่ของคณะและเป็นแห่งแรกในภาคเหนือได้แก่ หลักสูตรภาพยนตร์ดิจิทัล (Digital Film) ซึ่งจะเริ่มเปิดสอนในเดือนสิงหาคม 2562 นี้

     หลักสูตรภาพยนตร์ดิจิทัล เกิดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างคณะการสื่อสารมวลชน และวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหลักสูตรสองภาษา มี 3 กลุ่มวิชาเอกให้เลือกศึกษา ได้แก่ กลุ่มวิชาภาพยนตร์ศึกษา (Film Studies) กลุ่มวิชาการบริหารจัดการงานภาพยนตร์ (Film Administration) และกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกสำหรับภาพยนตร์ (Computer-generated Imagery for Film) ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถเลือกฝึกงานวิชาชีพ (สหกิจศึกษา) ในบริษัทผู้สร้างภาพยนตร์เป็นเวลา 1 ปีเต็มในชั้นปีที่ 4

     นอกจากนี้ คณะยังมีหลักสูตรการสื่อสารมวลชนที่ปรับปรุงใหม่ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสื่อในยุคปัจจุบัน แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มวิชา ได้แก่ วารสารศาสตร์บูรณาการ (Integrated Journalism) การสื่อสารการตลาด (Marketing Communication) และการสื่อสารบันเทิง (Entertainment Communication) รวมถึงมีโครงการหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา หลักสูตร 4 ปีครึ่ง ได้ 2 ปริญญา (Double Degree) โดยความร่วมมือระหว่างคณะเศรษฐศาสตร์และคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

     สำหรับการรับเข้าศึกษาต่อ แบ่งออกเป็น 4 รอบ ได้แก่
     รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio
     รอบที่ 2 การรับแบบโควตา
     รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน
     รอบที่ 4 การรับแบบ Admission

     หลักสูตรภาพยนตร์ดิจิทัล จะเริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่รอบที่ 2 เป็นต้นไป ผู้สนใจสามารถดูข้อมูลและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะการสื่อสารมวลชน ตามช่องทางดังนี้
     -เว็บไซต์ http://masscomm.cmu.ac.th
     -โทร. 0 5394 2703 ต่อ 197
     -facebook fanpage: https://www.facebook.com/FacultyOfMasscomm
     -อีเมล masscomm@cmu.ac.th

     สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน
     WE Communicate, WE Create, WE Share
แกลลอรี่