ต้อนรับคณะอาจารย์จากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

3 มีนาคม 2564

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัฐพงษ์ อังกสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ศิษย์เก่าและวิชาชีพสัมพันธ์ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์จากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในโอกาสที่เข้าพบปะเจรจา โครงการ Career Tracks และร่วมเสนอแนวทางในการสร้างความร่วมมือในการจัดโครงการดังกล่าว เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30-15.00 น. ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
แกลลอรี่