โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ ห้องเรียน ICT โรงเรียนอุตรดิตถ์

5 กุมภาพันธ์ 2567

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ นักเรียนห้องเรียนพิเศษอัจฉริยภาพทางด้าน ICT ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอุตรดิตถ์ เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนได้มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิชาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและให้เกิดประสบการณ์จริง เน้นให้นักเรียนได้ค้นหาความสามารถของตัวเอง เพื่อเป็นแนวทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


แกลลอรี่