นศ.เทคนิคการแพทย์ชั้นปีที่ 4 คว้า “เหรียญเงิน” รางวัลผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา สาขาด้านการสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (ระดับปริญญาตรี)

11 สิงหาคม 2565

คณะเทคนิคการแพทย์

นางสาวกัลยรักษ์ เถื่อนถ้ำ และนายภูธเนศ ตั้งวรธรรม นักศึกษาเทคนิคการแพทย์ชั้นปีที่ 4 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา “เหรียญเงิน” สาขาด้านการสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (ระดับปริญญาตรี) จากผลงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาพลาสมาแห้งเพื่อใช้เป็นวัสดุควบคุมคุณภาพสำหรับการตรวจวัดระดับ D-dimer (Development of lyophilized plasma for use as control material for D-dimer measurement)” โดยได้รับการคัดเลือกให้เข้านำเสนอผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2565 ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ ด้วงมะโน อาจารย์ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 2 - 5 สิงหาคม 2565
แกลลอรี่