CMUBS ยกทัพนักศึกษาคว้าชัย กวาดรางวัล Top 5 ระดับประเทศ จากเวที Thailand Accounting Challenge 2023

2 กุมภาพันธ์ 2566

คณะบริหารธุรกิจ

       วันที่ 28 มกราคม 2566 CMUBS ยกทัพนักศึกษาร่วมการแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566 “Thailand Accounting Challenge 2023” โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดขึ้น ณ ศูนย์อบรมสัมมนาศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช กรุงเทพมหานคร โดย 2 ทีมนักศึกษา CMUBS คว้าชัยกวาดรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 3 จาก 121 ทีมทั่วประเทศ 66 สถาบัน สร้างความปลาบปลื้มและภูมิใจแก่คณะและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นอย่างมาก ด้วยเป็นเพียงสถาบันเดียวที่ทัพนักศึกษาสามารถสร้างผลงานระดับ Top 5 ได้ทั้งหมด โดยผลการแข่งขัน
.
รางวัลชนะเลิศ ทีม T017 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ทีม T008 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ทีม T004 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ทีม T074 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 4 ทีม T073 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
.
ทั้งนี้ ทีม T008 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกอบด้วย นางสาวภัทรวรรณ ดำช่วย, นางสาววราพร กันทะ และนางสาวศุภนิดา ตรงต่องาน
.
ทีม T074 ประกอบด้วย นายธนภัทร เจตจริยกุล, นางสาวหทัยภัทร อภิชัย และนางสาวอนงรักษ์ แก้วเกิด
.
สำหรับการแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ สภาวิชาชีพบัญชีฯ จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 9 เพื่อชิงโล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ และทุนการศึกษารวมมูลค่า 125,000 บาท จากนายกสภาวิชาชีพบัญชี โดยเป็นเวทีที่ให้นักศึกษาแสดงศักยภาพเพื่อทดสอบความรู้ความสามารถทางด้านการบัญชี ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม และยังเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สามารถพบปะกับเพื่อนต่างสถาบันอีกด้วย


ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่