วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. ได้จัดกิจกรรม Student Activities on SDGs ภายใต้โครงการจัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นนานาชาติ (SEED Program)

17 สิงหาคม 2566

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ได้จัดกิจกรรม Student Activities on SDGs เพื่อส่งเสริมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านสังคมพหุวัฒนธรรมและการเป็นพลเมืองโลก ที่มีความเข้าใจกันบนพื้นฐานแห่งความเคารพในความแตกต่าง และมุ่งสร้างสังคมที่ยั่งยืนและเป็นสุข ในกิจกรรมดังกล่าวนักศึกษาได้ระดมสมองเพื่อหาทางการแก้ไขปัญหาโลกภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.วรวิทย์ เทพแสน วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถูกจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม 2566 ณ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล โดยมีนักศึกษานานาชาติ คณาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดจำนวน 60 คน
แกลลอรี่