คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมประชุมปูเสื่อประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อเป็นการหารือร่วมกันระหว่างบุคลากรสายสนับสนุน และร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

22 กุมภาพันธ์ 2567

คณะสัตวแพทยศาสตร์

งานบริหารทั่วไป คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมปูเสื่อประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อเป็นการหารือร่วมกันระหว่างบุคลากรสายสนับสนุน และร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยน ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับระบบการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบของแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (CMU IDP) โครงการพัฒนาบุคลากร 3 มิติ ของหน่วยทรัพยากรบุคคล และการดูแลสุขภาพใจของครอบครัวสัตวแพทย์ มช. การแนะนำการลงทุนในสลากออมสิน และการจัดงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ภายในคณะ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่