รางวัลบทความดีเด่น (Best Paper) กลุ่ม 6 งานวิจัยรับใช้สังคม,งานวิจัยนวัตกรรมชุมชน

16 กันยายน 2565

คณะพยาบาลศาสตร์


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสิยา นารินทร์ กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข ในโอกาสที่ได้รับรางวัลบทความดีเด่น (Best Paper) กลุ่ม 6 งานวิจัยรับใช้สังคม,งานวิจัยนวัตกรรมชุมชน ในการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 8 (8th CRCI) และการประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมผลงานสร้างสรรค์ ประจำปี 2565 ภายใต้หัวข้อ "สู่วิจัยรับใช้สังคม ขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG ด้วยนวัตกรรมอย่างยั่งยืน" ระหว่างวันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2565 รูปแบบออนไลน์

Proceeding กลุ่มมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ : https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2022/09/20220905100612_79919.pdf?fbclid=IwAR32MhnZnEjhrMs53UvRaGVIei-k9hrRE33U6aFWs7d3FVWJFbT3cARh3A8

แกลลอรี่