เด็ก ANIMATION CAMT สุดเจ๋ง ! ได้รับรางวัลการประกวดหนังสั้น Young Filmmaker Award

23 กุมภาพันธ์ 2567

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

        ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาแอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสได้รับรางวัล “Young Filmmaker Award” สำหรับเยาวชนอายุไม่เกิน 25 ปี จากงาน CCCL Film Festival 2024 “เทศกาลหนังสั้นโลกป่วยเราต้องเปลี่ยน ปี 2567” โดยได้ร่วมสร้างสรรค์งานแอนิเมชันผ่านหนังสั้นที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับผลกระทบจากวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อผู้คนและชุมชน และเสนอแนวทางการแก้ไข ปรับตัวและรับมือต่อวิกฤตินี้ ซึ่งเป็นผลงานที่พัฒนามาจากรายวิชา 951106 Screenwriting and Digital Storytelling โดยมีอาจารย์ ดร.ศุภรดา ประภาวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาแอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ เป็นอาจารย์ผู้สอนและที่ปรึกษาในการประกวดครั้งนี้
        โดยนักศึกษาที่ได้รับรางวัล การประกวดหนังสั้น Young Filmmaker Award ได้แก่ทีม Everything is fine นำโดยนางสาวอารียา จิตอารี (ผู้กำกับ), นางสาวชลธิชา จันทร์ธนาพิพัฒน์ (producer)
        ทีมงาน animators ได้แก่ นางสาวกานต์พิชชา สังเกต, นางสาวคชาภรณ์ บ่อคำ, นางสาวชุติมณฑน์ อุ่นศรีเพ็ง, นางสาวณภาพิมพ์ เทียนชัยสิริกุล, นายณัฐฎดนัย ศรีสาคร, นายบูน หลง ออง, นางสาววริศรา ปวงวัฒนา, นางสาวศรัณยา ชัยเลิศ และนางสาวศิรประภา ยะวิลัย
       ทีมงาน editor ได้แก่ นายธนกรณ์ จำปางาม และนายธนกุล จำปางาม
       ทีมงาน background artist ได้แก่ นางสาวชิษณุชา อำทะวงษ์, นายถิรนันท์ แสงศรีจันทร์, นางสาว นภัสนันท์ คำจริง, นายปัญญา อินทสิงห์, นางสาววิชญาดา วิวัฒน์วานิช และนางสาวศุภกานต์ พรหมมาศ
        ทีมงาน cel painters ได้แก่ นางสาวเกิดกาญจน์ กุลพัทธ์คุณานนท์, นางสาวธัญกมล ลังกาเปี้ย และนางสาวธัญชนก วงศ์หวัน
        และทีมงาน music composer ได้แก่ นายชิน สุวรรณสิงห์
        โดยได้เข้ารับรางวัลเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ (Alliance Fran?aise Bangkok)
แกลลอรี่