การประชุมบุคลากรประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 3/2564

22 มิถุนายน 2564

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดการประชุมบุคลากรประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 3/2564 เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากร ได้พบปะ รับทราบข่าวสารการดำเนินงานของแต่ละหน่วย และได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินงาน เพื่อร่วมกันพัฒนาการดำเนินงานต่าง ๆ ของคณะฯ ให้มีประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนาคุณภาพองค์กรสู่ความเป็นเลิศรอบด้าน นอกจากนี้ยังมีการประกาศผลรางวัลกิจกรรม HEALTHY ARCH CMU 2021 พร้อมมอบของรางวัลให้กับผู้ชนะเลิศในแต่ละกลุ่ม เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้น 2 
แกลลอรี่