คณะเกษตรศาสตร์จัดหลักสูตรพิเศษระยะสั้น ครั้งที่ 15 (15th Intensive Course Program)

4 มีนาคม 2562

คณะเกษตรศาสตร์

วันที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 09:00 น. รศ. ดร. ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดหลักสูตรพิเศษระยะสั้น ครั้งที่ 15 (The 15th Intensive Course Program) ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยคินได (Kindai University) ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 7 คน ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 29 มีนาคม 2562 จากนั้นได้ปฐมนิเทศแนะนำกระบวนวิชา คณาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา ตลอดจนกิจกรรมของหลักสูตรในภาพรวม ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์

ข้อมูลโดย : งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์
แกลลอรี่