CAMT ต้อนรับคณะดูงานจากสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

4 กันยายน 2566

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย คณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะดูงานจากสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในการเข้าเยี่ยมชมการวิจัยและพัฒนาความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม Digital ด้านกระบวนการและเทคโนโลยีกับการศึกษาดิจิทัล (Digital Education) ด้านกระบวนการและเทคนิคการดำเนินงาน Metaverse ห้องเรียนเสมือนจริง และการเชื่อมโยงเครือข่ายระบบการเรียนการสอนออนไลน์กับภาคส่วนอื่นๆ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้อาจารย์และนักศึกษาให้ผลิตผลงานนวัตกรรม นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณณิภา ดอกไม้งาม รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ด้านวิชาการและนวัตกรรม) พร้อมทั้งคณะจากสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าร่วมศึกษาดูงานในครั้งนี้ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยฯ ร่วมให้การต้อนรับ ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี เมื่อวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566
แกลลอรี่