สสว. ร่วมกับ สอวช. และ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. จัดอบรม “หลักสูตร BIO-CIRCULAR-GREEN เศรษฐกิจใหม่ ใกล้ตัว”

21 กรกฎาคม 2566

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566 สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และเครือข่ายร่วมดำเนินการโดย วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล จัดงานสัมมนาเชิงลึกหลักสูตร BIO-CIRCULAR-GREEN เศรษฐกิจใหม่ ใกล้ตัว ภายใต้โครงการขับเคลื่อนระบบการส่งเสริมธุรกิจ MSME ด้วย BCG (BIO-CIRCULAR-GREEN ECONOMY) ณ ห้อง Convention 1-2 โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า 150 คน ภายในงานมีการกล่าววัตถุประสงค์โดย รองศาสตราจารย์ ดร.มานัดถุ์ คำกอง รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล และกล่าวเปิดงานโดย ดร.ศรวณีย์ สิงห์ทอง ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายเพื่อความยั่งยืน สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ สอวช.ผอ.กล่าวว่า โครงการนี้เป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการ MSME ผ่านการสร้างความตระหนักรู้ให้กับผู้ประกอบการ และยกระดับนักพัฒนา BCG ในพื้นที่ทั้ง 5 ภูมิภาค ผู้ประกอบการจะได้เรียนรู้การปรับธุรกิจสู่แนวคิด BCG “หลักสูตร BIO-CIRCULAR-GREEN เศรษฐกิจใหม่ ใกล้ตัว” เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นสำหรับผู้ประกอบการ MSME นักพัฒนาธุรกิจ นักออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์บริการ และผู้ที่สนใจด้าน BCG
โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน BCG ได้แก่ นางสาวพรนิภา พักตร์ผ่อง ผู้จัดการศูนย์กลุ่ม SME ครบวงจรภาคเหนือตอนบน 1 จังหวัดเชียงใหม่ ดร.ดวงกมล พิหูสูตร สอวช. ศาสตราจารย์ปฏิบัติ ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นางปฏิมากร มั่งมูลอู ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สาขาเชียงใหม่ คุณจุไรวรรณ ศรีเตียเพ็ชร ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายระดมทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นายธาดา วรุณโชติกุล ผู้จัดการสำนักรับรองธุรกิจคาร์บอนต่ำ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก โดยจะมีการเก็บข้อมูลที่ได้จากผู้เข้าร่วมสัมมนา เพื่อนำไปวิเคราะห์ และพัฒนาเชิงวิชาการนโยบายต่อไป
ทั้งนี้ โครงการจะมีการจัดกิจกรรมทั้งแบบ On-site และ Online ทั้ง 5 ภูมิภาค รวมทั้งหมด 15 รุ่น ตั้งแต่เดือนมีนาคมจนถึงเดือนสิงหาคม 2566 สำหรับผู้ประกอบการภูมิภาคต่าง ๆ ที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมในรุ่นถัด ๆ ไป สามารถติดตามการจัดอบรมแต่ละรุ่นได้ที่ช่องทางประชาสัมพันธ์ของ สสว. และ สอวช. หรือหากสนใจเข้าร่วมการอบรมสามารถลงทะเบียนได้ที่ลิงก์ https://forms.gle/pqBSespareMKAXDSA

แกลลอรี่